Strona główna ]

 

METRYKA KORONNA

KANCELARII KORONNEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Wielkiej Rzeczypospolitej

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

Królestwa Polskiego-Lehii

&

KANCELARII POKOJOWEJ

KRÓLA POLSKIEGO-LEHII

Leha XVII Wojciecha Edwarda I Stanisława Wacława Władysława Jana

www.królpolski.org.pl

www.sejmwalny.org.pl 

www.quomodo.org.pl

NAJNOWSZE

 

 

 

 

SUMARIUSZE

Patrz: DIARIUSZE RADY KRÓLEWSKIEJ

Patrz: DIARIUSZE RADY SENATU 

SUMARIUSZ SEJMIKU KRAKOWSKIEGO

WPIS Nr 26/10/2023

DO METRYKI KORONNEJ

z 2 października A.D.2023

Sumariusz

Sejmiku Grodowego Krakowa

z obrad 30 września A.D.2023

Kraków

     

 

 

SUMARIUSZ

 

 

SUMARIUSZ SEJMU MAŁOPOLSKIEGO

WPIS Nr 62/10/2022

DO METRYKI KORONNEJ

z 24 października A.D.2022

Diariusz

Sejmu Małopolski

z obrad 8 października A.D.2022

Kraków

     

 

 

SUMARIUSZ

 

 

WPIS Nr 41/07/2022

DO METRYKI KORONNEJ

z 26 lipca A.D.2022

SUMMARIUSZ

z

III KONGRESU SŁOWIAŃSKIEGO

 

 

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

KRAKÓW - Na Skałce

16 lipca A.D.2022

 

SUMMARIUSZ

 

 

WPIS Nr 84/06/2018

DO METRYKI KORONNEJ

z 24 listopada A.D.2021

SUMMARIUSZ

Z LX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

PŁOWCE

30 października A.D.2021

DIARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ  KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - PRZEMYŚL - 28 kwietnia A.D. 2017

Sancyt


SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO
KRÓLESTWA POLSKIEGO 

z 15 września A.D. 2016

Sejm Walny Konstytucyjny - Rydzyna

o nałożeniu infamii na obecny Rząd III RP z Panią Premier Beatą Szydło na czele

za likwidację Ministerstwa Skarbu i próbę likwidacji Skarbu Polski.


"Sejm Walny Konstytucyjny w dniu 15 września A.D. 2016 roku w Rydzynie podjął Uchwałę - Sancyt o nałożeniu infamii połączonej z banicją na cały Rząd III RP."

My powagą Majestatu Królewskiego aprobowaliśmy tę Uchwałę niezwłocznie tj. 15 września A.D. 2016.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września A.D. 2016 roku Pani Premier Beata Szydło zakomunikowała, że odwołuje Ministra Skarbu Dawida Jackiewicza i jednocześnie uruchamia procedurę likwidacji Ministerstwa Skarbu oraz procedurę "sprywatyzowania" samego Skarbu Polski. Dokona się to poprzez Uchwałę jaka podjęła Rada Ministrów, która jest jednocześnie inicjatywą ustawodawczą (sic!) by ciągu dwóch tygodni Sejm na Wiejskiej i Prezydent podpisali stosowną Ustawę o likwidacji Ministerstwa Skarbu i wyprowadzenie Skarbu Polski do firmy zewnętrznej (w domyśle agencji, fundacji itp).

PRIMO

SKARB POLSKI to ziemia, lasy, minerały, udziały w spółkach Skarbu Państwa etc., etc. Wychodzi na to, że skoro nie udało się sprywatyzować lasów w ramach Skarbu Państwa to sprywatyzuje się Skarb Państwa z lasami.

SECUNDO

Ministerstwo Skarbu to jedno z czterech Ministerstw bez którego nie ma państwa. Pozostałe trzy to: Ministerstwo Bezpieczeństwa, Sprawiedliwości oraz Obrony.

Musimy tutaj przytoczyć część wiekopomnej pracy naszego antenata - dalekiego kuzyna - Króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, a konkretnie fragment rozdziału książki - Statutu Państwa: "Głos wolny wolność ubezpieczający" pt. Ministri Status - Ministrowie Państwa. Tekst jest zawiły i częściowo po łacinie jako, że w XVIII wieku nie był język polski wysublimowany do określonych zwrotów państwowych (językiem urzędowym była łacina), a i dzisiaj jest z tym problem. Dlatego przytaczamy oryginał z tłumaczeniem w nawiasach. Uprzedzamy, że tekst jest trudny i wymaga wysiłku umysłowego ale my nie budujemy państwa partyjnego-kolesiowskiego, co robi III RP, gdzie Ministrem Skarbu mógł zostać nieumyślny zabójca ale budujemy KRÓLESTWO POLSKIE. To nie partyjny lider o wątpliwej reputacji genealogicznej ale Król Polski z królewską genealogią ma stawiać wymagania Poddanym i budować KRÓLESTWO POLSKIE.

MINISTROWIE PAŃSTWA

(fragment "Głos wolny wolność ubezpieczający")

"Wszystkich panów, tak wielowładnych jako i wolnych, rząd zawisł na czterech pryncypalnych częściach; tak dalece, że nie masz żadnej takiej materii, która by się mogła agitari in quovis gubernio (z łac. dokonywać w jakimkolwiek rządzeniu), żeby się do której z nich nie miała regulari (z łac. stosować).

Ten czworaki rozdział dzieli się na tytuły: wojny, skarbu, sprawiedliwości i porządku generalnego alias jak go zowią polities (z łac. ład i porządek). I jako cztery elementa choć sobie przeciwne concurrunt (z łac. współdziałają) zobopólnie do ożywiania natury każdego stworzenia i całego świata, tak te cztery części zjednoczone czynią rządów politycznych szczęście i bezpieczeństwo, jedna bez drugiej nie mogąc subsistere (z łac. istnieć).

Nikt nie wątpi, że wojsko przez skarb się utrzymuje, skarb viceversa (z łac. na odwrót), co by securitas (z łac. bezpieczeństwo) gdyby go wojsko nie strzegło i nie broniło kraju, który contribuit (z łac. wpłacać daninę) do skarbu?

Sprawiedliwość, która prawa stanowi i utrzymuje, potrzebna tak w wojsku, in disciplina militari (z łac. w karności żołnierskiej) jako i w administracji skarbu; polities zaś i porządek regularitatem (z łac. prawidłowość) wszędzie obserwując, czyni osobliwie stabilitatem gubernii (z łac. stałość w sprawowaniu rządów), co się żywo reprezentuje w czterech ministrach naszych, kiedy w hetmanie repartycja (z łac. właściwy – odpowiedni udział) wojny, w podskarbim skarbu, w kanclerzu sprawiedliwości, w marszałku dobrego porządku i policji.

Te cztery części, które consistuunt (z łac. stanowią) rząd królestwa: wojskiem komendować, w trybunałach sądzić, skarbem władnąć i per politiem (w ładzie i porządku) wszystko w ryzie trzymać, należą zapewne do jurysdykcji samych królów, tam gdzie dziedziczną i zupełna władzę władzą panują; u nas zaś rzeczpospolita podzieliła te cztery części między czterech Ministrów i powierzyła im administracją, dawszy im, że tak rzekę, vicariam regum potestatem (z łac. zastępczą władzę królewską), aby królowi jako głowie rzeczypospolitej, częstokroć źle o niej zamyślającej, rąk do exekucji nie dostawało, gdyż ministrowie status pospolicie zowią się brachia regalia (z łac.ramionami królewskimi). Na powadze ich, jak na szali, rzeczpospolita założyła salutare aequilibrium (z łac. zbawienną równowagę) między majestatem i wolnością, żeby jedna drugą nie przeważała; i ta jest ich prawdziwa funkcja, żeby miarkować tak wyniosłość panujących, jak rozwiązłość wolności.

Zowią się przy tem custodes legum (z łac. strażnikami prawa); ale ci praw naszych stróżowie są jak żołnierz na warcie w oczach nieprzyjaciela bez broni, nie mogąc przy naszym porządku żadnego usum salutarem (z łac. zbawiennego użytku) uczynić powierzonej sobie jurysdykcji; są to piękne idola, którym się wszyscy kłaniają, lubo są nieme, tam gdzie idzie domówić się o dobro pospolite; głuche, nie słuchając co im prawo każe, i ślepe, przez szpary patrząc na wszystkie nieszczęścia Ojczyzny. Os habent et non loquuntur, aures habent non audiunt, oculos habent et non vident . (z łac. usta mają a nie mówią, uszy mają a nie słyszą, oczy mają a nie widzą). Co z tego za przyczyna? Tylko ta, że nikt nie może funkcji swojej zadosyć uczynić, póki rzeczpospolita, że tak żekę, w swojej gruntownie nie osadzi, której funkcja ta jest: każdego w swojej powinności trzymać, nie tak jako się dzieje, kiedy siła takich, co się nie tylko w jurysdykcją ministrów wdają, ale nawet usurpant (z łac. przywłaszczają bezprawnie)rządzić sama rzeczpospolitą.

Zaczem pierwsze nasze staranie być powinno, żeby Rzeczpospolita, w decyzjach swoich wielowładna, była intaminata (z łac. nieskalana, czysta) w powadze swojej, sub favore (z łac. pod przychylnością), której snadno będzie każdego na swem miejscu osadzić. I tak, co się tknie ministrów, trojaki należy sobie z ich jurysdykcji założyć pożytek: pierwszy, żeby złym królom byli przeszkodą do złego, a dobrym pomocą do dobrego; drugi, żeby się stali prawdziwe organa rzeczypospolitej, utrzymujące jej powagę i władzę; trzeci, żeby oraz się stali procuratores universales (z łac. powszechnymi zarządcami) dobra pospolitego, żeby każdy partykularny secundum exigentiam (z łac. zgodnie z wymogami) prawa był bezpieczen prerogatyw swoich.

Ale warując jurysdykcję ministrom status (ministrom państwa), stawa mi w oczach, jako nią abutuntur (z łac. nadużywają, wyzyskują)stając się aemuli regiae authoritatis (z łac. rywalami powagi królewskiej), jako ci słudzy rzeczypospolitej częstokroć nad nią panują, i jako nawet partykularny, krzywdę często od nich ponosi, zwłaszcza od hetmanów, których władza exorbitans (z łac. nadzwyczajna) zawiera w sobie absolutam potestatem (z łac. władzę absolutną) w komendzie wojska, co nie może być tylko exosum in aequalitate (z łac. czymś znienawidzonym w równouprawnieniu).

I tu tamuje się perplexitas (z łac. zawiłość) jako solvere to dilemme (z łac.rozwiązać ten problem); bo z jednej strony wszystka farraga negotiorum (z łac. wielorakość spraw) na nich devoluta (z łac. spadająca), exigit (z łac. wymaga) koniecznie, żeby mieli należytą władzę do administracji tak wielkich repatrycyj (starop. właściwy, odpowiedni udział); z drugiej straż im będąc wszystka powierzona salutis publicae (z łac. o zdrowie publiczne), pytam się: et custodem quis custodiet (z łac. a strażnika kto będzie strzegł)? Przyznam się, żebym na to żadnego sposobu nie znalazł, gdybym się mego sistema (z łac. systemu)nie trzymał, które założyłem in forma gubernii (z łac. w sposobie sprawowania rządów), żeby zawsze i wszędzie rzeczpospolita była przytomna, jednostajna i wielowładna, i która wiążąc partem cum toto (z łac. część z całością) znosi wszystkie trudności, kombinuje wszystkie sposoby, do porządnego, szczęśliwego i spokojnego panowania.

W tym tedy punkcie odsyłam Czytelnika ad articulum de modo consulendi (z łac. do części mówiącej o sposobie radzenia), gdzie opisuję, jaka powinna być jurysdykcja ministrów, żeby była ojczyźnie saluturis (z łac. zbawienna), i jakie prekaucje (starop. środki ostrożności) wziąć należy, żeby jej nie było praejudiciosa (z łac. szkodliwa, niekorzystna), to jest, żeby były erygowane cztery consilia ministerialia (z łac. rady ministerialne), gdzie by hetmani w jednem, w drugim podskarbiowie, w trzecim kanclerze, w czwartem marszałkowie, każdy z nich swojej repartycji (z łac. właściwy, odpowiedni udział) interesa traktował, non proprio libitu (z łac. nie według własnego upodobania), ale in assistentia (z łac. przy udziale)deputatów z senatu et equestri ordine (z łac. stanu rycerskiego), in praesentia (z łac. w obecności) króla, prymasa i marszałka sejmowego.

To consilium (z łac. zgromadzenie, rada) nie powinno by mieć inszej activitatem (z łac. gorliwości działania) tylko propenendi (z łac. proponowania), deliberandi (z łac. rozważania), et execquendi (z łac. omawiania), co by prawo postanowiło; już zaś decisionis (z łac. podejmowanie rozstrzygnięć), żeby zostało rzeczypospolitej, jako jej należy.

To consilium (z łac. zgromadzenie, rada), jako się tego obszerniej dadzą racje, powinno by trwać nierozerwalnie tak podczas sejmu, jako et in interstitio (z łac. w okresie przerwy w obradach) sejmu; przez ten sposób uzna każdy, że zachowuję tę symetrię, przez którą sobie założył obserwować moderamen (z łac. nalezyte umiarkowanie) tak potrzebne we wszystkich jurysdykcjach a osobliwie w tej, którą powinni mieć ministru status (z łac. ministrowie państwa), żeby totum regimen (z łac. cały ster rządów), na nich prawie devolutum (z łac.spoczywający), nie ujęło władzy juribus (z łac. prawom) rzeczypospolitej; alias zdałoby się, żeby się, z nich cale wyzuła.

Historia nasza świadczy, jak wiele fatalnych przykładów co ojczyzna ponosiła, w jednych okazjach ex abusu (z łac. w ex przypadkach nadużycia), w drugich ex defectu potestatis (z łac. w ex przypadkach niedostatku władzy) ministrów; albo nie mając requisita merita (z łac. wymaganych zdolności, zasług) do takich wielkich funkcji. Bo król, jakom to wyraził, po niewoli rozdając urzędy, czy upatrujeż in subjectis capacitatem (z łac. wśród poddanych właściwe uzdolnienia)? Czy obiera do buławy takie, w którym by było męstwo i experiencja doświadczona? Do skarbu wierność intaminata (z łac. nieskalana, czysta) i ekonomiczna in commertio industria (z łac. w handlu i przemyśle)? Do pieczęci cognito (z łac. znajomość) wszystkich państw interesów, do ekspedycji i negocjacji potrzebna? Do laski activitas (z łac. moc działania) i pilność, do zachowania wszędzie porządku? – Obviabitur (z łac. czy stoi coś na przeszkodzie) temu wszystkiemu, jeżeli moja rada będzie przyjęta, ani się obawiać potrzeba utwierdzić jak najlepszą tę jurisdykcję, byle z ta dystynkcja żeby była przywiązana ad ministeria, nie do ministrów.

Jeżeli się to zda komu paradoksum, da się to snadno poznać, kiedy ministrowie exercebunt (z łac. będą sprawowali) funkcje swoje in consilio (z łac. w radzie), którego życzę, non proprio nutu (z łac. nie samowolnie) jako się dzieje, ale za radą assistentium (z łac. współuczestniczących), których sdudium (z łac. staraniem) będzie na to, aby authoritas ministerii (z łac. powaga urzędu ministerialnego)była zachowana w rezolucjach każdej repartycji takich, jakie dobru pospolitemu convenient (z łac. odpowiada); a przy tym invigilabunt (z łac. będą czuwali), żeby w nich minister personaliter (z łac. osobiście)nie śmiał praevaricare (z łac. naruszać prawa), do czego pięć sposobów podaję. (...)

Pani Premier Beata Szydło w państwie partyjnym z ministrami w większości partyjnymi uważa, że władza wykonawcza jaką jest Rząd może likwidować Ministerstwa a nawet Skarb państwa czyli de facto państwo nazwane III RP. Nie boli nas jako Króla Polski próba likwidacji III RP, o co usilnie zabiegamy ale nie pozwalamy vetem królewskim na likwidację Ministerstwa Skarbu, a przede wszystkim na likwidację Skarbu Polski lub jego wytransferowania do agencji, fundacji etc.

By temu skutecznie i efektywnie zapobiec, w dniu 15 września A.D. 2016 Sejm Walny Konstytucyjny obradujący w Rydzynie podjął Konstytucyę o powołaniu Skarbu Państwa - Królestwa Polskiego oraz Aktem nominacyjnym wyznaczył Ministra Skarbu - Królestwa Polskiego - Podskarbiego Wielkiego Koronnego w osobie Wielmożnego Alfreda Łubniewskiego.

Żądamy przekazania niezwłocznie i dobrowolnie w nasza pełną gestię Skarbu Polski, który znajduje się już pod naszą pełną królewską kuratelą!

Dano w Myszkowie, 19 dnia września A.D. 2016, w pierwszym roku naszego panowania.

Wpis do Metryki Koronnej - 21 września A.D.2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

Konstytucya
SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO
KRÓLESTWA POLSKIEGO 
z 15 września A.D. 2016

"Kara Śmierci za Zbrodnię Stanu"

Sejm Walny Konstytucyjny - Rydzyna

"Sejm Walny Konstytucyjny w dniu 15 września A.D. 2016 roku w Rydzynie podjął Konstytucyę o karze śmierci przez rozstrzelanie za Zbrodnię Stanu.

My powagą Majestatu Królewskiego aprobowaliśmy tę Konstytucyę niezwłocznie."

 

Aprobacya Króla - 15 lipca A.D.2016

Wpis do Metryki Koronnej - 21 września A.D.2016

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

  

 

PRO MEMORIA

17 września A.D. 2016

WEZWANIE KRÓLEWSKIE!

POLACY! STRZEŻCIE SIĘ TYCH W POWŁÓCZYSTYCH SZATACH!


Agresja sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 roku jako trzeciego, nie licząc "rebelii ukraińskiej" w kolejności agresora tj. po faszystowskich Niemcach i Słowacji oznaczała de facto próbę mordu rytualnego dokonanego przez masońskie republiki na niepokornego "profana" czyli na demasonizującą się właśnie, po dekrecie antymasońskim Prezydenta Ignacego Mościckiego, II RP. Masońska Europa nie mogła pozwolić sobie na "profana" w swoim gronie. Bierny udział wzięli też: Anglia, Francja, USA ed consortes.

Efektem tego "rytualnego mordu" były porozumienia oprawców w Teheranie, Jałcie, Poczdamie jak ten mord ma przebiegać.

Po 1944 dokonywali go Żydzi-Chazarzy jako PRL, by przekazać pałeczkę Żydo-Chazarom jako III RP.

Mord rytualny naszej Matki - Najjaśniejszej Rzeczypospolitej trwa. Wielu Polaków nieświadomych lub świadomych sytuacji przystąpiło do tego mordu.

Hucpą można nazwać nawoływanie Polaków przez Konferencję Episkopatu Polski - reprezentowanego przez Żydów i masonów do aktu ekspiacji - Wielkiej Pokuty Polaków - jako ofiary oprawców.

My mocą swojego Majestatu Królewskiego wzywamy w dniu dzisiejszym tj. 17 września A.D. 2016 oprawców Polaków od czasów II wojny światowej tj. Żydów, Niemców, Rosjan, Słowaków, Ukrainę, Anglików, Amerykanów oraz masonów do aktu Wielkiej Pokuty - Aktu Ekspiacji - za mord rytualny dokonany i dokonywany nadal na Polakach, Lachach, Lechach, Wenedach, Sarmatach, pod karą infamii królewskiej.

Przestrzegamy Polaków, by nie udawali się na Jasną Górę w dniu 15 października A.D.2015 na wezwanie uczonych w powłóczystych szatach!

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają oni domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Łk, 20, 45-47

Dano w Myszkowie n/Wartą 17 września A.D. 2016, w pierwszym roku naszego panowania.

Wpis do Metryki Koronnej - 21 września A.D.2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.17/01

"OCHRONA KRÓLEWSKA"

z 17 września A.D. 2016

 O OBJĘCIU OCHRONĄ KRÓLEWSKĄ

ks. prałata ROMANA KNEBLEWSKIEGO z Bydgoszczy

być może przyszłego

PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, niniejszym obejmujemy pełną OCHRONĄ KRÓLEWSKIM PŁASZCZEM Szlachetnego ks. prałata Romana Kneblewskiego z Bydgoszczy.

Od tego momentu nie może spaść włos z głowy ks. prałata Romana Kneblewskiego, pod rygorem potraktowania działania przeciwko ks. prałatowi jako Zbrodnię Stanu Królestwa Polskiego, zagrożoną w Królestwie Polskim karą śmierci, a co najmniej zagrożonej infamią królewska i banicją.

Udzielamy jednocześnie ks. prałatowi Romanowi Kneblewskiemu Immunitetu Królewskiego.

Wpis do Metryki Koronnej - 21 września A.D.2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.21/01

„Rectus semita” (Właściwa droga)

z 21 września A.D. 2016

 PIERWSZE NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE

HIERARCHÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLCE

 REFORMA KRÓLEWSKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLCE

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, wypowiadając na Zjeździe Katolickim 12-14 września A.D. 2016 wojnę duchową z masonerią i zwichnieniem w Kościele, chcąc naprawić kościół katolicki w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej postanawiamy, co następuje:

1.      Napominamy hierarchów kościoła katolickiego w Polsce należących do masonerii aby jak najszybciej zeszli z drogi masońskiej.  

2.      Nie uznajemy ani jednego obecnego Biskupa, czy Arcybiskupa jako nie nominowanego ręką królewską, a więc uznajemy obecnych Biskupów i Arcybiskupów in gremio nominowanych ręką nie królewską, jako hierarchów zbłądzonego kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, którzy odeszli od nauki Jezusa Chrystusa, a konkretnie odeszli od chrześcijaństwa w kierunku judeochrześcijaństwa promowanego przez masonerię, którego my jako Król Polski nie uznajemy.

3.      Napominamy hierarchów kościoła katolickiego w Polsce aby zeszli z drogi judeochrześcijaństwa na prawdziwą wiarę i naukę Jezusa Chrystusa – na prawdziwe chrześcijaństwo.

4.      Wszystkim kapłanom – „dobrym pasterzom” oznajmujemy, że jako Polacy, w większości chrześcijanie, życzymy sobie żyć w cywilizacji i kulturze „Christianitas”.   

5.      Uważamy, że ksiądz, czy biskup jako masoni stają się z urzędu ekskomunikowani ipso facto (przez sam fakt) i nie należą do wspólnoty chrześcijańskiej. Ich posługa jest świętokradcza!

6.      Uważamy, że organizacja kościoła katolickiego w formie Konferencji Episkopatu Polski jest obecnie błędna i w związku z tym tę organizację, mocą naszą królewską w dniu dzisiejszym rozwiązujemy, nakazując organizowanie się księży i biskupów w synody diecezjalne i plenarne oraz w Komisje tematyczne lub problemowe, wyłonione na tych synodach, corocznie weryfikowane poprzez vota zaufania do ich członków.

7.      Nie uznajemy obecnego urzędu Prymasa Polski jako sukcesora Prymasów Królestwa Polskiego Legatus natus i urząd ten (Prymasa Polski) z dniem dzisiejszym likwidujemy.

8.      Uznajemy urząd Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus (primas regni) z tradycją od Prymasa Mikołaja Trąby,  który jest obecnie urzędem wakującym i będącym wyłącznie w naszej królewskiej jurysdykcji nominacyjnej, zgodnie ze zwyczajem naszych przodków oraz zgodnie z odpowiednią Uchwałą – Konstytucyą podjętą na Sejmie Walnym w Rydzynie 16 września A.D. 2016.   

9.      Uważamy, że władza duchowna i świecka winny się spotykać okresowo na Zjazdach, których cykliczność i przebieg określimy później.

10.   Najważniejszym naszym zadaniem królewskim jest wykluczenie z grona pasterzy kościoła „złych pasterzy”, czyli kapłanów - Żydów i kapłanów - masonów oraz tych, co utracili łaskę wiary w Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata, Króla Polski, Króla Królów i Pana Panów.

11.   Żądamy pod rygorem kary królewskiej tj. infamii i banicji oraz możliwych innych kar do przechodzenia kapłanów – Żydów lub z pochodzeniem żydowskim oraz kapłanów masonów lub tych, co utracili wiarę w Jezusa Chrystusa w stan spoczynku do 15 października A.D. 2016.  Po tej dacie uważamy, że takie osoby są pozbawione czci i urzędu z mocy samego prawa - majestatu królewskiego i będą pełnić posługę świętokradczo.

12.   Wszystkich kapłanów uznających w sercu, że są „dobrymi pasterzami” zobowiązujemy do publicznego odczytania przysięgi antymodernistycznej Papieża Piusa X, jak niżej, w dniu 29 października A.D. 2016 oraz dla nowych kapłanów nakazujemy jej odczytywanie i odnawianie w dniu 21 sierpnia każdego roku:

Ja ... przyjmuję niezachwianie, tak w ogólności, jak w każdym szczególe, to wszystko, co określił, orzekł i oświadczył nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła.

Najpierw wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, można poznać w sposób pewny, a zatem i dowieść Jego istnienia, naturalnym światłem rozumu w oparciu o świat stworzony, to jest z widzialnych dzieł stworzenia, jako przyczynę przez skutki.

Po drugie: zewnętrzne dowody Objawienia, to jest fakty Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa, przyjmuję i uznaję za całkiem pewne oznaki Boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i uważam je za najzupełniej odpowiednie dla umysłowości wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych.

Po trzecie: mocno też wierzę, że Kościół, stróż i nauczyciel słowa objawionego, został wprost i bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Jezusa Chrystusa, kiedy pośród nas przebywał, i że tenże Kościół zbudowany jest na Piotrze, głowie hierarchii apostolskiej, i na jego następcach po wszystkie czasy.

Po czwarte: szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swej Oblubienicy do wiernego przechowywania, podstawia twory świadomości ludzkiej, które zrodzone z biegiem czasu przez wysiłek ludzi – nadal w nieokreślonym postępie mają się doskonalić.

Po piąte: z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym rozumowym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania, mocą którego wszystko to, co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz, uznajemy za prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego.

Poddaję się też z należytym uszanowaniem i całym sercem wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym w encyklice Pascendi i dekrecie Lamentabili, zwłaszcza co się tyczy tzw. historii dogmatów.

Również odrzucam błąd tych, którzy twierdzą, że wiara podana przez Kościół katolicki może się sprzeciwiać historii i że katolickich dogmatów, tak jak je obecnie rozumiemy, nie można pogodzić z dokładniejszą znajomością początków religii chrześcijańskiej.

Potępiam również i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, że wykształcony chrześcijanin występuje w podwójnej roli: jednej człowieka wierzącego, a drugiej historyka, jak gdyby wolno było historykowi trzymać się tego, co się sprzeciwia przekonaniom wierzącego, albo stawiać przesłanki, z których wynikałoby, że dogmaty są albo błędne, albo wątpliwe – byleby tylko wprost im się nie przeczyło.

Potępiam również ten sposób rozumienia i wykładu Pisma św., który pomijając Tradycję Kościoła, analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekkomyślny, a krytykę tekstu uznaje za jedyną i najwyższą regułę.

Odrzucam również zdanie tych, którzy twierdzą, że ten, co wykłada historię teologii lub o tym przedmiocie pisze, powinien najpierw odłożyć na bok wszelkie uprzednie opinie, tak co do nadprzyrodzonego początku katolickiej Tradycji jak co do obiecanej przez Boga pomocy w dziele wiecznego przechowywania wszelkiej objawionej prawdy; nadto że pisma poszczególnych Ojców należy wykładać według samych tylko zasad naukowych z pominięciem wszelkiej powagi nadprzyrodzonej i z taką swobodą sądu, z jaką zwykło się badać jakiekolwiek dokumenty świeckie.

W końcu wreszcie ogólnie oświadczam, że jestem najzupełniej przeciwny błędowi modernistów twierdzących, że w świętej Tradycji nie ma nic Bożego, albo – co daleko gorsze – pojmujących pierwiastek Boży w znaczeniu panteistycznym, tak iż nic nie pozostaje z Tradycji katolickiej poza tym suchym i prostym faktem, podległym na równi z innymi dociekaniom historycznym, że byli ludzie, którzy szkołę założoną przez Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów rozwijali w następnych wiekach swą gorliwą działalnością, zręcznością i zdolnościami.

Przeto usilnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę wiary Ojców w niezawodny charyzmat prawdy, który jest, był i zawsze pozostanie w „sukcesji biskupstwa od Apostołów” [Św. Ireneusz, Adv. haer. IV, 26 – PG 7, 1053 C]; a to nie w tym celu, by trzymać się tego, co może się wydawać lepsze i bardziej odpowiednie dla stopy kultury danego wieku, lecz aby nigdy inaczej nie rozumieć absolutnej i niezmiennej prawdy głoszonej od początku przez Apostołów.

Ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i nienaruszenie tego przestrzegać będę i że nigdy od tego nie odstąpię, czy to w nauczaniu. czy w jakikolwiek inny sposób mową lub pismem. Tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi dopomoże Bóg i ta święta Boża Ewangelia.

 

13.   Jako wierni i poddani Królestwa Polskiego musimy mieć wszyscy pewność, że nasi kapłani to „dobrzy pasterze”.

14.   W każdą ostatnią niedzielę października oraz 1 kwietnia każdego roku kapłani winni odczytywać odpowiednio rotę „Ślubów intronizacyjnych” Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata, Króla Polski, Króla Królów i Pana Panów (tekst roty w opracowaniu) oraz rotę „Ślubów Lwowskich” Króla Jana Kazimierza z 1656 roku, uznających Marię – Matkę Jezusa jako Królową Polski.    

Dano w Myszkowie n/Wartą, na Ziemi Korony Polskiej, 21 dnia września A.D. 2016 w pierwszym roku naszego panowania  

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

bullet

SUMMARIUSZ SEJMU WALNEGO - RYDZYNA - 15-16 września A.D.2016 -

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.10/01

WOLNE KRESY!

 

 ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ ZAJMOWAĆ W KRÓLESTWIE POLSKIM STANOWISK PUBLICZNYCH!

 

ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ BYĆ KSIĘŻMI I BISKUPAMI, A BROŃ BOŻE HIERARCHAMI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

W KORONIE KRÓLESTWA POLSKIEGO!

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, mówimy okupantom tj. III RP z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele: DOŚĆ!

Mówimy DOŚĆ! okupantom naszych Ziem Kresowych!

Mówimy też DOŚĆ zajmowania stanowisk publicznych świeckich i duchownych przez Żydów i osoby z pochodzeniem żydowskim.

Dość okupacji Polski i Polaków!

Do rządzących w III RP: Jesteście okupantami Polski i Polaków wspierającymi okupację Kresów, a szczególnie ukrainnej części Najjaśniejszej Rzeczypospolitej królewskiej.

Uznajecie okupację Polskich Kresów, a nawet tę okupację wspieracie finansowo pieniedzmi Polaków i Królestwa Polskiego. Zabraniamy tego robić więcej!

Państwo Ukraina nie ma żadnych dokumentów, a więc żadnego prawa (w myśl prawa międzynarodowego) do zajmowania Ziem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej określonych w Traktacie Wersalskim z 1919 roku. Podobnie jest z Białorusią i Litwą. Nie są to też etniczne Ziemie państwa nazywanego Ukraina, jako, że tzw. "Ukraińcy" to zlepek wszelkiej maści zesłańców i uciekinierów zasiedlających z przymusu lub konieczności Ziemie Rusi Kijowskiej.

Majestatem Królewskim żądamy dobrowolnego oddania przez okupantów Ziem Kresowych II RP do Korony Królestwa Polskiego, pod władztwo Króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Stanowisko okupanta Polski, jakim jest III RP, czyli rządy Żydów nad terenami obecnej Polski nas nie interesuje! My za uchwałą Sejmu walnego w Niepołomicach w 2015 roku nie uznajemy okupanta – III RP jako legalną władzę zwierzchnią nad Polską i Polakami.

Wiemy, że tak jak Polską w III RP i wcześniej tzn. w PRL rządzą Żydzi, tak obecna Ukrainą również rządzą Żydzi. Jedni więc wspierają drugich, kosztem wyzyskiwanych Polaków i Rusinów, w budowie Wielkiej żydowskiej Chazarii, która zagraża Europie Zachodniej i Rosji (Rosjanom).

Na naszych oczach dokonuje się ukrainizacja Polski, zamiast polonizacja Ukrainy. To zagraża bezpieczeństwu Polaków, Dlatego mówimy żydowskim okupantom Polski i Ukrainy DOŚĆ!

Dość oszukiwania Rusinów nazywanych Ukraińcami i dość oszukiwania Polaków!

Dość zajmowania stanowisk publicznych tak świeckich jak kościelnych w Królestwie Polskim!

Żydzi nie mają żadnych praw historycznych ani zdolności do rządzenia. Od zawsze żyli z wyzysku i lichwy. Zawsze prowadzili do wojen i waśni. Jest to plemię kainowe.

Ponieważ obecny "polski" (naszpikowany Żydami) kler w osobach hierarchów popiera politykę III RP tzn. uznaje rządy Żydów nad Polakami, to jesteśmy zmuszeni swym królewskim Majestatem napomnieć "polski" kler, a konkretnie polskich hierarchów i to wszystkich, bez wyjątku, grożąc infamią i wygnaniem z Królestwa Polski, że nie jest to zgodne z nauką kościoła katolickiego i że musi się to szybko zmienić!

Nie chcemy chrześcijańskiego judaizmu  ani judeochrześcijanizmu, czyli krypto judaizmu – wynalazku Żydów dla chrześcijan!

Chcemy prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa! Chcemy prawdziwych, a nie fałszywych pasterzy kościoła rzymsko-katolickiego!

Dajemy czas Żydom, by do 29 października A.D. 2016, tj. do Święta Chrystusa Króla opuścili dobrowolnie stanowiska publiczne w III RP oraz stanowiska kościelne na Ziemiach Korony Polskiej, jako księża, biskupi i kardynałowie idąc na dobrowolne emerytury oraz w stan spoczynku.

W tym dniu tj. 29 października A.D 2016 będzie wygłoszona suplika do Jezusa Chrystusa Króla Polski o wsparcie infamii królewskiej i Sejmu Walnego połączonej z banicją dla tych, co nie zrezygnują w międzyczasie ze swych funkcji.

W odpowiednim czasie w przyszłości zostaną oni wydaleni z Ziem Korony Królestwa Polskiego, bez żadnych praw do czci i uposażeń.

UZASADNIENIE

Przypominamy w tym miejscu Encyklikę Papieża Benedykta XIV z 14 czerwca 1751 roku w 11 roku Pontyfikatu pt. "A quo primum" wydaną specjalnie dla polskich biskupów katolickich jako napomnienie, przestroga i nakazanie, a dotyczącą tego co jest zabronione Żydom, mieszkającym w tych samych miastach i okręgach co chrześcijanie.

Pisze tam Papież Benedykt XIV o polskich Żydach:

"A więc Żydzi żyją w warunkach zażyłej poufałości pod tym samym dachem, co i chrześcijanie, których traktują w arbitralny sposób, nie ukrywając swej dla nich pogardy. (...) Papież Innocenty III, wspominając o tym, że Żydzi bywają dopuszczenie przez chrześcijan do ich miast, ostrzegał chrześcijan o tym, że sposób i warunki tego dopuszczenia Żydów powinny być takie, by uniemożliwić Żydom odpłacanie się złem za dobroć. – Gdy oni są dopuszczani z litości do poufałego współżycia z chrześcijanami, oni odpłacają się gospodarzom, zgodnie z przysłowiem, jak szczur ukryty w worku lub jak wąż w piersiach lub jak płonąca głownia w fartuchu. –  Ten sam Papież mówi, że właściwym jest, gdy Żydzi służą i chrześcijan a nie żeby chrześcijanie służyli u Żydów i dodaje: –  „Synowie wolnej matki nie powinni służyć synom matki niewolnej. Przeciwnie. Żydzi jako słudzy odrzuceni przez Tego Zbawiciela, którego śmierć oni w tak podły sposób spowodowali, powinni uznać siebie w fakcie i w czynie sługami tych, którzy przez śmierć Chrystusa zostali uwolnieni, tak jak gdyby ta śmierć uczyniła Żydów niewolnikami.”  Te słowa można przeczytać w dekrecie papieskim „Etsi Judaes”. W podobny sposób w innym dekrecie papieskim „Cum sit nimis”, pod tym samym tytułem „De Judaeis et Saracenis” (O Żydach i Saracenach w rozumieniu Słowianach) tenże Papież zabrania wyznaczania Żydów na publiczne stanowiska: „Zabraniamy nadawania Żydom stanowisk publicznych , ponieważ oni korzystają z udzielonych im możliwości, by ujawnić zaciekłą wrogość wobec chrześcijan”.

Stosując się więc, jako chrześcijański Król Polski panujący w Królestwie Polskim, w cywilizacji „Christianitas” (Konstytucya Sejmu Walnego) nie możemy tolerować tego co od końca XVIII wieku do dzisiaj dokonywało się i dokonuje na rdzennie polskich ziemiach tzn. przejmowania władztwa nad Polakami przez Żydów.

Nie ma na to i nie będzie naszej królewskiej zgody!

Dano w Myszkowie n/Wartą, na Ziemi Korony Polskiej

10 dnia września A.D. 2016 w pierwszym roku naszego panowania  

  Wojciech Edward Rex Poloniae

 

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE z 23 sierpnia A.D. 2016

NAPOMNIENIE PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY I JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA.

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., napominamy Prezydenta III RP Andrzeja Dudę i Jego otoczenie - doradców aby pod rygorem infamii nie utrwalał błędu uznania niepodległości Ukrainy przez jego poprzednika Lecha Wałęsę w roku 1991.

Okupacyjne, opresyjne wobec Polaków państwo pn. "PRL" i jego sukcesor pod nazwą "III RP" mają kardynalne wady prawne założycielskie i ich przedstawiciele nie powinni wypowiadać się w sprawach kardynalnych dla Polski i Polaków, a powinni wadliwy byt państwowy III RP jak najszybciej zlikwidować, w sytuacji gdy mamy Królestwo Polskie i Króla.

Ziemie Ukrainy leżące na Ziemiach II RP, odzyskanych po I wojnie światowej Traktatem Wersalskim przynależą Polsce i wobec prawa międzynarodowego Ukraina, nota bene o równie wątpliwym bycie państwowym jak III RP, jest okupantem tych rdzennie polskich Ziem, a administracja ukraińska jest administracją okupacyjną i tak traktuje to Królestwo Polskie.

Ukraina winna jak najszybciej zwrócić te Ziemie pod administrację Królestwa Polskiego.

Wyjazd Andrzeja Dudy do Kijowa w dniu 24 sierpnia A.D. 2016 na "obchody" 25 lecia niepodległej Ukrainy jest błędem politycznym i zdradą Królestwa Polskiego i Polaków - poddanych Korony.

Ukraina jest de facto w stanie wojny z Rosją i stanowi śmiertelne zagrożenie dla Polski, biorąc pod uwagę, że rządy na Ukrainie sprawują chazarscy Żydzi i Ukraińcy ogarnięci ideą banderyzmu.

W interesie Polski leży jak najszybsze odzyskanie Ziem Kresowych w tym Ziem ukrainnych.

Uczestnictwo w ukraińskich obchodach okupacji Ziem Polskich uznajemy za akt wrogi Królestwu Polskiemu i za rażące lekceważenie polskiej racji stanu. Za taki czyn w Królestwie Polskim obecnie obowiązuje kara infamii połączonej z banicją.

Przypominamy, że Andrzej Duda nie ma formalnej zgody Sejmu na wyjazd za granicę.

Prosimy Andrzeja Dudę i Jego otoczenie, a szczególnie Krzysztofa Szczerskiego - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta o posłuchanie naszego napomnienie tj. o nie uczestniczenie w obchodach rocznicy "niepodległości" Ukrainy w Kijowie w dniu 24 sierpnia 2016 roku. Wyjazd ten jest zachowaniem prowokacyjnym wobec Rosji, a takich zachowań powinniśmy unikać, bo może to prowadzić do wojny z Rosją.

Naruszenie woli królewskiej potraktujemy z całą surowością prawa Korony Królestwa Polskiego.

Dano w Myszkowie n/Wartą, 23 sierpnia A.D. 2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

EDYKT KRÓLEWSKI z 22 sierpnia A.D. 2016

RIVIERA KASZUBSKA

KRÓLEWSKIE MIASTO WŁADYSŁAWOWO

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc.,

 

CHCEMY MIEĆ PRZEBUDOWANY ODCINEK DROGI Nr 215 NA TRASIE OD KARWI PRZEZ JASTRZĘBIĄ GÓRĘ - ROZEWIE - DO WŁADYSŁAWOWA, Z NADANIEM CHARAKTERU DROGI REPREZENTACYJNEJ - RIVIERY. DROGA TA WINNA BYĆ DROGĄ POWIATOWĄ - KRÓLEWSKĄ.

NADAJEMY JEJ NAZWĘ "KRÓLEWSKA RIVIERA KASZUBSKA".


Pozwalamy Miastu Władysławowo posługiwać się mianem: "Królewskie Miasto Władysławowo" (za uratowanie życia Zygmuntowi III i za port wojenny Władysława IV).

Odpowiedzialnymi za wykonanie edyktu czynimy Starostę i Podstarostę Puckiego, Wojewodę i Powojewodę Pomorskiego.

O dopilnowanie inwestycji prosimy Sejm Kaszubski pod laską marszałkowską Wielmożnego Jarosława Kierznikowicza oraz Sejm Pomorski - Wenedyjski pod laską Marszałkowską Wielmożnego Marszałka Wielkiego Koronnego Cezarego Mariusza Tousty.


Inwestycja musi być sfinansowana se środków własnych Skarbu Pomorskiego i Skarbu Powiatu Puckiego, bez jakiegokolwiek zadłużenia tych Skarbów. Dochody z parkowania na rivierze powinny zasilać w przyszłości Skarb Powiatu Puckiego.


Dano w Myszkowie n/Wartą, 22 sierpnia A.D. 2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

APROBACYA KRÓLEWSKA z 23 lipca A.D. 2016

 KONSTYTUCYA "CHRISTIANITAS" z 11 czerwca A.D. 2016 .

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., biorąc pod uwagę obowiązek respektowania i zachowania dziedzictwa naszych przodków, w pełni aprobujemy Konstytucyę „CHRISTIANITAS”, uchwaloną przez Sejm Walny Konstytucyjny w Baranowie Sandomierskim  11 dnia czerwca A.D. 2016, o następującej treści:

„Sejm Walny Konstytucyjny zdecydował dnia 11 czerwca A.D.2016, że na Ziemiach Korony Królestwa Polskiego będzie obowiązywała kultura – cywilizacja i system – porządek prawny „CHRISTIANITAS” oznaczające z jednej strony mesjanizm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a z drugiej strony systemat wartości oparty na nauce przedchrześcijańskiej starożytnej Grecji i Rzymu, zgodnej z późniejszą nauką Jezusa Chrystusa, oraz na nauce chrześcijańskiej głoszonej przez Jezusa Chrystusa – Mesjasza – Króla Wszechświata i Króla Polski, opartej na prawie naturalnym, wierze i rozumie – przymiotach, w jakie wyposażony jest każdy rozumny człowiek, a sprowadzających się do chrześcijańskiej wiary oraz w doskonaleniu wiedzy dążącej do prawdy i w doskonaleniu cnoty w dążeniu do szlachetności. Tylko te dwa przymioty łącznie tj. cnota i rozum poparte wiarą w Jezusa Chrystusa, dają gwarancje idealnego poddanego mieszkającego w Koronie Królestwa Polskiego. Zawołaniami „CHRISTIANITAS” są: Bóg, Wiara, Serce, Miłość wzajemna, Honor, Ojczyzna, Wolność, Pamięć, Tożsamość, Cnota, Szlachetność, Służebność.”

Dano w Mieście Królewskim Władysławów, 23 dnia lipca A.D. 2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

 

Strona główna ]

Copyright © 2006-2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

Dom Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

https://www.królpolski.org.pl/genealogia

All Rights Reserved

MMXXIV